Personuppgiftspolicy

Garbergs Reklambyrå AB (org. nr. 556670-0232) (”Garbergs” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet. Med den här personuppgiftspolicyn vill vi informera dig om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Garbergs behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning, så som dataskyddsförordningen (”GDPR”) och kompletterande lagstiftning. Du är välkommen att kontakta oss på ekonomi@garbergs.se om du skulle ha några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett hur vi fått din information och med vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter har du alltid följande rättigheter:

  • rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett s.k. registerutdrag.
  • rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter).
  • rätt att begära radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas).
  • rätt att begära begränsning (att vi i någon del upphör med behandling).
  • rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (s.k. dataportabilitet).

Om du önskar utöva någon av ovan rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på ekonomi@garbergs.se.

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (Box 8114, 104 20 Stockholm:
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon.nr: 08-657 61 00
Hemsida: www.datainspektionen.se)

Innehåll

Dina rättigheter
Klagomål
1. Personuppgiftsansvarig
2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?
3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
5. Vilka delar vi dina personuppgifter med
6. Tredjelandsöverföringar
7. Automatiserade beslut och profilering

1. Personuppgiftsansvarig

Garbergs (Garbergs Reklambyrå AB, org. nr. 556670-0232, Stadsgården 6, 116 45 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar när du är i kontakt med oss. För frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter som du inte finner svar på nedan, vänligen kontakta Garbergs via email: ekonomi@garbergs.se eller telefon 08-651 51 51.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

När du kommer i kontakt med oss på Garbergs på olika sätt kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv. Ofta handlar det om att du anlitar oss för uppdrag, beställer våra tjänster, besöker eller kontaktar oss per e-post, brev och telefon. Du är inte skyldig att lämna ifrån dig dina personuppgifter, men det kan vara nödvändigt om vill anlita oss för uppdrag eller för övrig kontakt med oss. I dessa sammanhang kan vi komma att behandla personuppgifter i följande avseenden.

Kategorier av registrerade

Typer av personuppgifter

Kunduppgifter

Namn, företag/organisation och befattning, epostadress, telefonnummer.

Potentiella kunder

Namn, företag/organisation och befattning, epostadress, telefonnummer.

Leverantörer

Namn, företag/organisation och befattning, epostadress, telefonnummer, personnummer om enskild firma.

Arbetssökande

Namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, foto, CV (innehållande exempelvis uppgifter om tidigare arbetsplatser, ålder, referenspersoner etc.). Därutöver kan annan information som du uppger till oss behandlas, till exempel eventuella löneanspråk och liknande uppgifter. Om du blir aktuell för en anställning hos Garbergs kommer du att få ta del av intern personuppgiftspolicy.

Artister, modeller och skådespelare

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och eventuellt bankkontonummer. Därutöver behandlas den information som finns i de multimedia du har deltagit i (röst, bild, video etc.)

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Kunder
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder. Vi behöver även kunna administrera fakturor och skicka erbjudanden och information om vår verksamhet till dig. Du har alltid rätt att invända mot sådan personuppgiftsbehandling som sker i syfte att bedriva direktmarknadsföring eller annan kommunikation utförd med marknadsföringsändamål. Det gör du enklast genom att följa den avregistreringslänk som återfinns i varje utskick eller genom att maila ekonomi@garbergs.se.

3.2 Potentiella kunder
För att marknadsföra Garbergs tjänster kan vi på olika sätt kommunicera med potentiella kunder. Kommunikation sker exempelvis genom utskick med information om vår verksamhet (såsom genom exempelvis nyhetsbrev) och genom informella kontakter med dig i egenskap av företagsrepresentant. Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som sker i syfte att bedriva direktmarknadsföring eller annan kommunikation utförd med marknadsföringsändamål. Det gör du enklast genom att maila ekonomi@garbergs.se.

3.3 Leverantörer
Garbergs behandlar personuppgifter i syfte att administrera fakturor och annan form av administration som är nödvändig för att beställa och nyttja leverantörernas tjänster.

3.4 Arbetssökande
Garbergs behandlar personuppgifter för att delvis administrera ansökningar, men även för att bedöma om du är lämplig för den av dig sökta tjänsten. Om du blir aktuell för anställning hos Garberg kommer du att få ta del av en intern personuppgiftspolicy.

3.5 Artister, modeller och skådespelare
Vi behandlar dina personuppgifter för att använda det material där du medverkar i såsom artist, modell eller skådespelare samt för att administrera det avtal du har ingått i samband med deltagandet. Materialet publiceras i samband med en kampanj – i enlighet med vad som avtalats med dig -, lagras och används för att administrera kampanjen och tillhörande avtal. För det fall ersättning utgår för ditt arbete behandlas dina uppgifter för att betala ut sådan ersättning.

4. Vad har vi för rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling?

4.1 Kunder
Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna upprätthålla nödvändig kontakt med kunden, till exempel avseende offerter, utföra våra tjänster i enlighet med vad som avtalats och för att kunna fakturera för de tjänster vi utfört. Den personuppgiftsbehandling som vidtas i detta sammanhang är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det som följer av våra kundavtal. Vidare måste Garbergs vidta viss personuppgiftsbehandling för att uppfylla de rättsliga förpliktelser (framförallt bokföringsrättsliga sådana) vi har att förhålla oss till.

Den behandling som vidtas i syfte att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig sker med stöd av en intresseavvägning där Garbergs bedömer att vi har ett berättigat intresse att marknadsföra vår verksamhet. Då du är kund hos oss bedömer vi att du har ett intresse av att motta sådan information om vår verksamhet. De uppgifter som behandlas utgör inte integritetskänslig information. Garbergs bedömer därför att de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre än Garbergs berättigade intresse.

4.2 Potentiella kunder
Den personuppgiftsbehandling av kontaktuppgifter och namn på personer på organisationer/företag som vi bedömer som potentiella kunder sker med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att bedriva marknadsföring. Då vi endast behandlar personuppgifter om registrerade som har befattning på företag som utgör Garbergs målgrupp och ingen integritetskänslig information behandlas bedömer Garbergs att de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre än Garbergs berättigade intresse.

4.3 Leverantörer
Gällande Garbergs behandling av personuppgifter tillhörande kontakt- och referenspersoner hos våra leverantörer måste behandlingen ske för att upprätthålla nödvändig kontakt med leverantören, till exempel avseende beställande av tjänster och fakturering. I denna del stöder vi därför behandlingen på att den är nödvändig för att fullgöra det som följer av våra leverantörsavtal. Vidare kan vissa uppgifter, särskilt faktureringsmaterial som utgör räkenskapsinformation, lagras för att efterleva de rättsliga förpliktelser som åvilar Garbergs.

4.4 Arbetssökande
Garbergs behandling av arbetssökandes personuppgifter stöds på en intresseavvägning. Garbergs har ett berättigat intresse av att tillse personaltillsättning. Då de registrerade på eget initiativ väljer att dela sina personuppgifter genom att skicka in sina ansökningshandlingar anser vi att den registrerade har ett intresse av att vi behandlar dennes personuppgifter för att bedöma kandidaten. Garbergs finner därför att de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre än Garbergs berättigade intresse.

4.5 Artister, modeller och skådespelare
Garbergs behandling av personuppgifter tillhörande artister, modeller och skådespelare måste ske för att uppfylla dels de immaterial- och marknadsrättsliga förpliktelser som föreligger enligt lag – vilket görs genom det avtal vi ha r med dig, dels hålla nödvändig kontakt med dig för eventuella utbetalningar av ersättningar enligt avtalet. I denna del stöder vi därför behandlingen på att den är nödvändig för att fullgöra det som följer av vårt avtal med dig som artist, modell eller skådespelare.

5. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

5.1 Kunder
Garbergs behandlar dina personuppgifter under den tid vi har ett avtal med dig. Därefter behandlas dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse av att skicka marknadsföring till dig som tidigare kund. Sådan behandling sker i upp till ett år efter avslutat kundförhållande. Personuppgifter som finns i vårt räkenskapsmaterial behandlas i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång. Du har alltid rätt att invända mot sådan personuppgiftsbehandling som sker i syfte att bedriva direktmarknadsföring eller annan kommunikation utförd med marknadsföringsändamål. Det gör du enklast genom att maila ekonomi@garbergs.se.

5.2 Potentiella kunder
Garbergs behandlar dina personuppgifter i upp till ett år från det att vi fick tillgång till dina kontaktuppgifter. Om du under året kontaktar oss angående våra tjänster behandlas dina personuppgifter i upp till ett år från den senaste kontakten med dig som potentiell kund. Du har alltid rätt att invända mot sådan personuppgiftsbehandling som sker i syfte att bedriva direktmarknadsföring eller annan kommunikation utförd med marknadsföringsändamål. Det gör du enklast genom att maila ekonomi@garbergs.se.

5.3 Leverantörer
Garbergs behandlar dina personuppgifter under den tid leverantörsavtalet löper. Personuppgifter som finns i vårt räkenskapsmaterial behandlas i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång.

5.4 Arbetssökande
Garbergs behandlar dina personuppgifter under den period som krävs för att kunna redovisa att sakliga grunder förelåg till grund för anställningsbeslutet i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning.

5.5 Artister, modeller och skådespelare
Garbergs behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som stadgas i det avtal vi har med dig som artist, modell eller skådespelare. Personuppgifter som finns i vårt räkenskapsmaterial behandlas i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång.

6. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Garbergs säljer inte dina personuppgifter vidare. Vissa av dina personuppgifter behandlas på plattformar eller lagringslösningar som tillhandahålls av externa IT-leverantörer. Leverantörer som behandlar personuppgifter omfattas av biträdesavtal för att säkerställa en korrekt och säker behandling. Garbergs kan därtill i vissa situationer vara rättsligt tvingade att lämna dina personuppgifter till myndigheter.

6.1 Artister, modeller och skådespelare
Som artist, modell eller skådespelare så förekommer dina personuppgifter i olika multimedia. Materialet används i enlighet med det avtal vi har med dig, vilket i vissa fall kan innebära en överföring till tredje part.

7. Tredjelandsöverföringar

Garbergs överför inte dina personuppgifter till tredje land.

8. Automatiserade beslut och profilering

Garbergs tillämpar inte någon form av automatiserat beslutsfattande eller profilering.